T.R.S. Sydsjælland afdeling

Siden sidst

Sendemandsmøde 21. maj 2022 i Rebild.

Ny og gammel landsformand, tv. Per Skou Hansen, ny landsformand og th. Erik Emdal Jensen, afgående landsformand.

Afgående landsformand Erik Emdal Jensen takker af.

Poul Boye, foreningens stifter, taler.

TRS Sydsjællands deltagere i SM: Fra venstre: Per Skou Hansen, Helmer Hansen, Peter Christensen og Kai Degn Christensen.

Fra TRS SSJ var vi fire Sendemænd til møde i Rebild. Sendemandsmødet blev godt gennemført. Per Skou Hansen blev valgt til ny Landsformand og afløser Erik, der har været i jobbet i 40 år.

Poul på 95 år deltog og han stiftede Soldaterforeningen den 1. juli 1949 (altså 2 år og 4 måneder før Telegrafregimenterne blev oprettet )

 

Referat af Generalforsamlingen i TRS Sydsjælland, mandag den 14. marts 2022.

Generalforsamlingen havde 20 fremmødte.

Generalforsamlingen blev afviklet jf. vedtægternes dagsorden.

Som dirigent blev Preben valgt.

Formanden aflagde beretning for 2021:

Så er vi tilbage til normal gænge ifb med den årlige generalforsamling.

Vores ordinære og ifølge vedtægterne planlagte generalforsamling skal jo afholdes i marts måned.

Helt normalt blev vores 2021 ikke. – med en næsten total nedlukning indtil juli måned, hvor kun de nødvendige tiltag omkring Telegrafkureren blev opfyldt.

Efter sommerferien havde vi til gengæld en del hængepartier, der skulle samles op.

Vi udkom med blad i august, som den første opgave. Så blev det flagdag, jubilarstævne i Fredericia, vores egen udsatte generalforsamling – blad igen i oktober – og afviklingen af det udsatte sendemandsmøde fra maj.

Et rimelig godt set-up til sendemandsmødet, gjorde at alt kørte på skinner.

Lige fra borddækning, morgenbord – møde og frokost med kaffe og æblekage !

Præsidenten fra DSL var mødt op med en pose medaljer – 11 i alt, hvor vi her var 3 –

Ib, Svend og Per, der modtog DSL´s æresmedalje i guld.

Mødet godt ledet af Steen Rylander, hvor bl.a. indgik vedtægtsændringer, hvis endelige ordlyd SSJ satte sit aftryk på.

Tak til alle deltagere og særlig hjælp og hjælpere for afviklingen.

Julestue med en snes deltagere – og sidste blad inkl. juleafslutning

Jeg vil takke alle, der hjalp – og tak til alle, der igen er mødt op til den næsten normale hverdag.

Sluttelig vil jeg nævne Sendemandsmødet 2022 – hvor vi skal til Rebild en 21. maj

Verner som Web-master der pr. fjern/hjemmekontor inkl. Flot fremstilling og redigering af Telegrafkureren  – overskuelig og velbesøgt. Rigtig flot, oplysende og ikke mindst Tak herfor.

Sidst, men ikke mindst tak til bestyrelse for godt samarbejde på afstand i året, tak til alle medlemmer, særlig dem som trofast møder op på huleaftenerne.

Næsten alt har naturligvis været nævnt i Kureren med hjælp fra nye referenter hen over året, alt nævnt intet glemt.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Kassereren gennemgik regnskabet, der var omdelt med girokort primo januar.

Fremadrettet vil der tilgå skrivelse vedrørende kontingent, men uden girokort.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent for år 2022 – uændret.

Alle opstillede blev valgt. De valgte er:

Formand Per Skou blev genvalgt for 2 år.

2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Svend Andersen og Kai Degn blev valgt.

2 bestyrelsessuppleanter for hver 1 år Thor Agri og Helmer Hansen.

2 revisorer for hver 1 år Preben Pedersen og Ib Nykvist blev valgt.

1 revisorsuppleant for 1 år Steen Stybe.

Fanebærer Kai Degn Christensen og Per Skou som suppleant.

Sendemænd blev Per Skou, Helmer Hansen, Kai Degn og Peter Christensen.

Suppleant for sendemænd Boje Knudsen.

Hovedbestyrelsesmedlem Per Skou Hansen

Hovedbestyrelsesmedlem suppleant Hugo Lund Jensen.

 

Rejsegodtgørelse samt diæter uændret.

 

Under eventuelt nævnte formand Per, at han har deltaget som repræsentant for alle soldaterforeningerne på Sjælland i Danske Soldaterforenings Landsråd (DSL).

Peter nævnte arbejde med reviderede vedtægter for SSCS og evt. at han vælges som kasserer ved en ekstraordinær generalforsamling 29. marts.

Jens vil fortsat donere frimærker og printerpatroner til TRS SSJ. Jens regner med at komme oftere til hulemøder i løbet af året.

Hugo takkede bestyrelse og deltagere for fremmødet og opfordrede alle til mere fremmøde i foreningens arrangementer.

Formand afsluttede generalforsamlingen, hvorefter foreningen serverede en sildemad samt smørrebrød, her til øl/vand og snaps.

 

Alle nød en rigtig god aften.

 

I dag (15. marts) fik Peter glæden ved at overrække Hans Thomsen en æresmedalje for 25 års medlemskab af lokalafdelingen.

En stor hilsen til alle fra Hans, der ikke deltog i generalforsamlingen på grund af sygdom.

I forbindelse med vores generalforsamling den 14. marts havde formanden fornøjelsen at kalde A. Falkenberg og John Jacobsen frem, idet de begge fik tildelt 50 års medaljen for medlemskab af vores lokalafdeling,

 

 

Torskegilde 14. februar 2022

Så fik vi den 14. februar afholdt vores årlige torskegilde i Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Sydsjællands afdeling (TRS SSJ) med 20 deltagere.

Der var kaffe og lagkage til dessert.

Tak til alle deltagere.

 

Den udsatte generalforsamling 13. september 2021:

Indledningsvis rejste alle sig og der var et minuts stilhed. idet vi mindedes de medlemmer der siden sidst var gået til Ryes Brigade.

Derefter overrakte formanden et 40 års TRS fortjenstegn til Bent Nielsen. Tre andre jubilarer havde desværre meldt afbud.

Efterfølgende blev Samvirket SSCS’s 100 års erindringstegn overrakt til Per, Ib, Kai, Svend, Peter og Hugo.

Til sidst ønskede vi tillykke til Hugo med 60 år og Per med 50 år jubilæer som soldat.

Formanden annoncerede den ordinære generalforsamling og de tilstedeværende accepterede indkaldelse var sket jf. vedtægterne.

Referat af Generalforsamlingen i TRS Sydsjælland mandag den 13. september 2021.

Generalforsamlingen planlagt afviklet i marts, men grundet Corona udskudt til vi atter kunne samles.

Generalforsamlingen havde 16 fremmødte.

Generalforsamlingen blev afviklet jf. vedtægternes dagsorden.

 

Som dirigent blev Formanden valgt.

Her følger formandens beretning:

Uden for tur, sådan hed det en gang.

Vores ordinære og ifølge vedtægterne planlagte generalforsamling skulle have været afholdt i marts måned.

Således skulle det ikke blive – med en næsten total nedlukning efter sidste års generalforsamling, nåede vi frem til denne sommer, før livet blev nogenlunde normalt.

Stort set alt samvær har været ramt i den tid med undtagelse af flagdagen 5. september og en forsinket generalforsamling. Og det var alt det blev til.

Jubilarstævne, sendemandsmøde, julestue og alt det andet…

Det positive har været, at vi lidt i hop og spring har formået, at fremstille Kureren til tiden –

Med en særlig indsats fra Svend, som præfabrikerede så meget, at der kun var samling og hæftning tilbage.

De få modige, eller —    blev dog bespist med lidt smør(r)ebrød – som blev indtaget i behørig afstand.

Uden at afsløre for meget, er jeg da så også langt inde i beretningen for 2021 –

Så jeg vil holde her, hvis der også skal være lidt at berette om til marts.

Jeg vil takke alle, der hjalp – og tak til alle, der igen er mødt op til den næsten normale hverdag.

Sluttelig vil jeg nævne Sendemandsmødet 2021 – hvor vi er værter her den 16. oktober kl. 10.00.

Verner som Web-master der pr. fjern/hjemmekontor inkl. flot fremstilling og redigering af Telegrafkureren  – overskuelig og velbesøgt. Rigtig flot, oplysende og ikke mindst tak herfor.

Sidst, men ikke mindst tak til bestyrelse for godt samarbejde på afstand i året, tak til alle medlemmer, særlig dem som trofast møder op på huleaftenerne.

Næsten alt har naturligvis været nævnt i Kureren med hjælp fra nye referenter hen over året, alt nævnt intet glemt.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

Kassereren gennemgik regnskabet, der var omdelt med girokort primo januar.

Fremadrettet vil der tilgå skrivelse vedrørende kontingent, men uden girokort.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ingen indkomne forslag.

 

Fastsættelse af kontingent for år 2022 – uændret.

 

Alle opstillede blev valgt. De valgte er:

 

 • Kasserer Peter Christensen genvalgt for 2 år.
 • 1 bestyrelsesmedlem for 2 år Ib Nykvist
 • 2 bestyrelsessuppleanter for hver 1 år Thor Agri og Helmer Hansen.
 • 2 revisorer for hver 1 år Preben Pedersen og Ib Nykvist.
 • 1 revisorsuppleant for 1 år Steen Stybe.
 • Fanebærer Kai Degn Christensen og Per Skou som suppleant.
 • Sendemænd blev Per Skou, Ib Nykvist, Kai Degn og Peter Christensen.
 • Suppleant for sendemænd Helmer Hansen.
 • Hovedbestyrelsesmedlem Per Skou Hansen
 • Hovedbestyrelsesmedlem suppleant Hugo Lund Jensen.

Rejsegodtgørelse samt diæter uændret.

 

Under eventuelt nævnte formand Per, at han har deltaget som repræsentant for alle soldaterforeningerne på Sjælland i Danske Soldaterforenings Landsråd (DSL).

Hugo takkede bestyrelse og deltagere for fremmødet og opfordrede alle til mere fremmøde i foreningens arrangementer.

Ordstyrer/Formand afsluttede generalforsamlingen, hvorefter foreningen serverede en sildemad samt smørrebrød, her til øl/vand og snaps. Alle nød en rigtig god aften.

 

Bestyrelsen konstituerede sig således:

 

Funktion Navn På valg
Formand Per Skou 2022
Kasserer Peter Christensen 2023
Bestyrelsesmedlem Svend Andersen 2022
Bestyrelsesmedlem Kai Degn Christensen 2022
Bestyrelsesmedlem Ib Nykvist 2023

 

Den udsatte generalforsamling 2020.

Forud for generalforsamlingen blev 5 jubilarer kaldt frem og fik overrakt medalje og diplom for medlemskab af foreningen. På foto er det fra venstre mod højre:

Formand Per Skou, Ib Kruse Jørgensen (årgang 60 – guld), Ole Haukjær Andersen (årgang 56- sølv), Flemming Qvotrup (årgang 60 – sølv) og modtog på bror Verner’s vegne en sølvmedalje, Allan Milling (årgang 77 – bronze).

På foto er det fra venstre mod højre:
Formand Per Skou, Ib Kruse Jørgensen (årgang 60 – guld), Ole Haukjær Andersen (årgang 56- sølv), Flemming Qvotrup (årgang 60 – sølv) og modtog på bror Verner’s vegne en sølvmedalje, Allan Milling (årgang 77 – bronze).

 

Referat af Generalforsamlingen i TRS Sydsjælland
mandag den 21. september 2020.

 

Generalforsamlingen havde 20 fremmødte.

Generalforsamlingen blev afviklet jf. vedtægternes dagsorden minus pkt. 8. e. og 8.f. idet der ikke afvikles sendemandsmøde i 2020.

Som dirigent blev Preben Pedersen valgt.

Her følger formandens beretning:

Så er der gået endnu et år. 2019 begyndte med fejring af 65 års fødselsdag – et brag af en fest.

HB-møde i Fredericia – meget debat. Her modtog Kai Degn TRS-fortjensttegn.

Vi afholdt i januar 2019 torskegilde og i marts sidste år vores generalforsamling her i lokalet.

I maj måned tog vi imod en pæn delegation til sendemandsmøde. En god dag, hvor mangt og meget blev vendt.

Den 5. september havde vi den traditionsbundne dag også denne gang på Grønnegades Kaserne Munkebakken til den årlige flagdag. Afslutning på Grønnegades Kaserne.

Den  sædvanlige oplevelsesrige tur til Ryes kaserne i sept. til Jubilarstævnet – en helt igennem god dag i vanligt godt arrangement af Sydjylland afdeling. Vi fik en fantastisk orientering som omtalt i vores blad.

Der var deltagere i Jubilarstævnet i september.

Den 24. oktober til faneoverrækkelse i.f.m. regimentets navneændring til Føringstøtteregimentet (FSR)

Den 1. november fødselsdag i Fredericia i flot vejr.

Julestuen ikke at forglemme, hvor der var fremmødt mange juleglade mennesker til gløgg, æbleskiver og bankospil. Igen en helt igennem fin aften.

Afslutningen på året var igen arbejde – dog belønnet med lidt julespisning leveret fra Bårse som tak for hjælpen på årets sidste hulemøde.

Der har været arbejdsaftener med bladet,  – og husk, at jeres indsats på bladaftenerne koster ikke ekstra kontingent, men bliver belønnet med landets bedste kammerater og andre goder – der har været billardspil, masser af kortspil og almindelig snak af al slags – og ikke mindst den sædvanlige bid brød.

Vores hjemmeside med Verner som Web-master der pr. fjern/hjemmekontor – kører bare dejligt overskuelig og velbesøgt. Rigtig flot, oplysende og ikke mindst Tak herfor.

Sidst men ikke mindst tak til bestyrelse for godt samarbejde i året, tak til alle medlemmer, særlig dem som trofast møder op på huleaftenerne og tak til de piger og drenge, som hjælper med oprydning efter vore arrangementer.

Næsten alt har naturligvis været nævnt i Kureren med hjælp fra nye referenter hen over året, alt nævnt intet glemt.

Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren gennemgik regnskabet, der var omdelt med girokort primo januar. Regnskabet blev godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent for år 2020 – uændret.

Alle opstillede blev valgt. De valgte er:

 • Formand Per Skou genvalgt for 2 år.
 • 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Svend Andersen og Kai Degn Christensen
 • 2 bestyrelsessuppleanter for hver 1 år Rud Brønnum og Helmer Hansen.
 • 2 revisorer for hver 1 år Preben Pedersen og Ib Nykvist.
 • 1 revisorsuppleant for 1 år Kai Madsen.
 • Valg af fanebærer Kai Degn Christensen og Per Skou som suppleant.
 • Hovedbestyrelsesmedlem Per Skou Hansen.
 • Hovedbestyrelsesmedlem suppleant Hugo Lund Jensen.

Rejsegodtgørelse samt diæter uændret.

Under eventuelt nævnte formand Per, at han er indvalgt som repræsentant for alle soldaterforeningerne på Sjælland de næste 4 år i Danske Soldaterforenings Landsråd (DSL).

Hugo takkede bestyrelse og deltagere for fremmødet og opfordrede alle til mere fremmøde i foreningens arrangementer.

Ordstyrer/Formand afsluttede generalforsamlingen, hvorefter foreningen serverede stegt flæsk med persillesovs. Alle nød en rigtig god aften.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Funktion Navn På valg
Formand Per Skou 2022
Kasserer Peter Christensen 2021
Bestyrelsesmedlem Svend Andersen 2022
Bestyrelsesmedlem Kai Degn Christensen 2022
Bestyrelsesmedlem Ib Nykvist 2021

 

 

 

Corona/Covid-19:

Telegrafkurerens april nummer samles i.h.t. forsamlingsforbud og med behørig afstand mellem bladsamlerne.

 

Torskegilde.

Med en smule forsinkelse kommer billederne fra Sydsjællands torskegilde her på siden.

På skuddagen den 24. februar samledes vi 16 deltagere til det traditionsrige torskegilde.

Formand Per havde været på Øresund nogle gange for at sikre fangst af torsk.

Deltagerne nød den gode spise med kartofler, sennepssovsen og alt det gode tilbehør.

To af de deltagende bedre halvdele havde medbragt lagkage til dessert.

Endnu en dejlig aften i godt selskab.

 

 

Telegraftroppernes 68 års fødselsdag, 1. november 2019.

Ved Føringsstøtteregimentets navnedag (og dermed Telegraftroppernes 68 års fødselsdag) deltog fra TRS-SSJ Kai og Peter med foreningens fane.

Vi mødtes med regimentets soldater, SMUK og Forsvarsbrødre med fane på Bülows Kaserne, hvor paraden blev formeret under ledelse af OL F. V. Nielsen.

Med Smuk i spidsen marcherede vi Fredericia rundt og endte på Axeltorv. Her var fanerne fra TRS Sydjylland og København klar til parade. 

Der blev meldt af til Fg. RC, der derefter inspicerede paraden og holdt fødselsdagstale. Gæstetaler var GM Bojesen, chef for SOCOM. GM ønskede til lykke og nævnte det tidligere og nuværende samarbejde mellem føringsstøttetropperne og specialstyrkerne Frømandskorpset og Jægerkorpset.

GM ser i fremtiden et endnu tættere samarbejde som en væsentlig opgave for begge parter.

Fra TRS blev overrakt krus til årets soldat. Fra Fredericia Kommune var der diplom, billet til Bridgewalk samt kommunens nye nål med motiv af landsoldaten til “det stille hold”, der er 10 soldater ved regiments forskellige afdelinger og enheder, der på tværs af organisationer skaber et forbilledligt samarbejde og får dagligdagen til at virke.

Efter march tilbage til Bülow Kaserne var det hjemtur efter en flot parade.

Peter Christensen

 

Torsdag den 24. oktober 2019 var der faneindvielse for ny fane til Føringsstøtteregimentet.

Fra Sydsjælland deltog Kai, Helmer og Per – Kbh, Sydjylland, Nordsjælland og landsforeningen var også repræsenteret. Flere hundrede soldater stillede op til paraden.

Vores dronning tog hele turen rundt og besigtigede soldaterne. Et stort antal VIP’er og mange striber og stjerner var inviteret sammen med HM Dronning Margrethe, som skulle slå 1. Søm i – herefter forsvarschefen og sidst NK hærchef.

Herefter overdrog HMD fanen til fungerende regimentetschef Anne C C Bill, som videregav fanen til fanekommandoen. Kæmpestor og flot arbejde af Anne.

Paraden afsluttedes og alle blev budt til reception i gymnastiksalen med små søde kager og kaffe. Helt fin dag

Per Skou Hansen

 

 

LINK til Youtube video fra paraden: <KLIK HER>

 

 

Flagdagen 5. september blev fejret i Næstved.

 

Indledningsvis samledes ca. 80 veteraner med pårørende i byrådssalen, hvor borgmesteren takkede for indsatsen i verdens brændpunkter. Der blev budt på vin/øl/vand, kransekage og chips og lejlighed til at tale med de øvrige deltagere.

På Grønnegades Kaserne stillede foreningerne med 8 faner under kommando af Knud fra De Blå baretter. Formanden for Samvirket bød velkommen til de ca. 130 fremmødte og gav ordet til borgmesteren, der omtalte kommunens nære samarbejde med Veteranhaven i Slagelse, Veterancenteret i Ringsted samt Samvirket. Der blev afsunget et par sange akkompagneret med musik fra HJV musikkorps.

Efter en mindre regnbyge stillede kolonnen op til fælles march til Sct. Mortens Kirke, hvor der var en kort andagt. Herefter fælles march til Gl. Ridehus, hvor Samvirket bød på smørrebrød og lidt at drikke.

I Byrådssalen.

 

Klar til parade.

 

Soldaterforeningernes faner.

 

Parade Grønnegades kaserne.

 

Borgmester Carsten Rasmussen taler.

 

March gennem Næstved

 

I Sct. Mortens kirke.

 

Torskegilde 25. februar 2019

TRS Sydsjælland afholdt 25. februar udvidet Hulemøde, idet der blev serveret kogt torsk med tilbehør for medlemmer og de bedre halvdele.
Der var 21 deltagere til en dejlig aften i godt selskab med lækker mad og hygge.

Formand Per i køkkenet sørgede for maden til denne traditionsrige aften, der blev afviklet for 30. gang.

Per og Bent i køkkenet.

 

Snakken går.

 

Bliver de ikke snart færdig med den torsk?

 

Vi venter stadig!

 

Så er det lagkagerne. Hugo tager for sig.

 

TRS-Sydsjælland 65 år

Lørdag den 19. januar fejrede vi TRS afdeling Sydsjællands 65 års fødselsdag med en dejlig fest for 30 deltagere.

Til velkomst fik vi chips og Asti og formandens velkomsttale. Der blev serveret skaldyrssalat med brød til forret, der efter en lækker buffet inden en skøn isdessert.

Musik ved Kristian Jacobsen, der underholdt under spisningen, støttede med musik til tre sange og efter middagen sørgede for dejlig dansemusik.

Undervejs oplæste Formanden begrundelsen og overrakte medalje til foreningens nye æresmedlem Ib Nykvist.

Hugo holdt en tale, hvor han blandt andet sagde følgende: ”Bestyrelsen sørger for, at vi hver anden mandag kan mødes til foreningsaften (hulemøde), hvor der bliver spillet kort og billard, hvis altså vi møder mange nok.

Og vi får altid et godt måltid mad, hvor vi også får tid til at udveksle lidt meninger og orienteringer. Ja, og så bliver bladet Telegrafkureren også trykt af Svend og samlet af os andre 5 gange i året.”

Og dermed fik Hugo på alles vegne takket bestyrelsen for arbejdet i foreningen.

JULEMUSIKGUDSTJENESTE  I MARIBO DOMKIRKE.

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster arrangerede Julegudstjeneste i Maribo Domkirke onsdag, d. 12. dec. 2018 kl. 1900. Hertil havde de bl.a. indbudt soldaterforeninger til at deltage.

Betingelsen var, at vi dels tilmeldte os og dels deltog i en generalprøve fra kl. 18. Da TRS Syd også har medlemmer boende på Falster og Lolland, besluttede vi at deltage med vor fane med Kaj som fanebærer og Hugo som hjælper.

Kaj havde tidligere deltaget i et lignende arrangement, og vi havde derfor besluttet, at Kaj kørte til Hugo i Fensmark for at få en kop kaffe og en ostemad inden afgang kl. 1645. Men uheldet var ude for Kaj, da han punkterede mellem Skelby og Herlufmagle.

Dog lykkedes det ham at trille frem til et værksted i Herlufmagle. Der var mekanikeren heldigvis i stand til at få det punkterede hjul afmonteret og hullet i dækket fra et søm fundet og repareret på 30 min. Kaj meldte sig derfor via mobiltlf. til Hugo, at han nu igen var på vej – ankom til Fensmark ca. kl. 17. En hurtig kop kaffe og et par snitter blev indtaget, hvorefter Hugo kørte kl. 1710 med Kaj og Lisa.

Heldigvis kendte Kaj, der var en ægte lolliker, vejen i Maribo til selve våbenhuset i kirken, og med hurtige greb blev fane rullet ud, og vi meldte os klar til prøven, der startede ca. kl. 1725 og sluttede ca. 15 min. senere.

Op til kl. 1900 blev domkirken næsten fyldt, og da kl. slog syv slag, førtes fanerne ind til den prægtige ”Sct. Jørgens March”, spillet af hjemmeværnsorkestet  i flotte toner.

Selve julemusikgudstjenesten var en blanding af en forkortet gudstjeneste iblandet salmer til orgelmusik og musikarrangementer spillet af musikkorpset.

Efter udgangsbønnen blev fanerne ført ud til det fantastiske musikstykke ”Kongernes konge” spillet med kraftig styrke af musikkorpset. En fantastisk oplevelse. Ved udgangsdøren inde i kirken dannede de 20 faner så en faneparade, hvor igennem alle besøgende gik på vej ud. En fin afslutning.

PS! HJV invitation til os lød i øvrigt på, at der efter gudstjeneste og koncert ville være ”kaffe mv. i tilstødende lokaler”.  Kaffe var der og mv. betød åbenbart kun lidt småkager (hele og knuste), selvom Kaj mente, der tidligere år havde været sandwich!

Vh. Hugo, soldaternr. 503270

TGR’s 67 års fødselsdagsparade i Fredericia, 1. november 2018.

Fra Sydsjælland deltog Kaj (med fanen) Helmer og Per (med kommandoen).

Efter samling gik samlingen gennem Fredericia by – en gåtur på ca 3 km. Undervejs blev holdt stop ved Meldahls rådhus, hvor diverse anerkendelser og mønter blev uddelt. Der blev holdt flotte taler, hvor også der var ros til Soldaterforeningerne.

Lidt malurt skal lyde: Faner og fremmødte fra Sydjylland – Sydsjælland og København (landsfanen), samt Forsvarsbrødrene i Fredericia – det burde kunne gøres bedre end 4 faner, men flot var det i det gode vejr.

Afsluttede med bespisning på Rye´s Kaserne, hvor vi indgik i den daglige forplejning med både varmt og koldt. Tak for en god dag.

Næste aktiviteter

Mandag 10. oktober 2022, kl. 18.00
Hulemøde + blad 4.

Mandag 24. oktober 2022, kl. 18.00
Hulemøde + FN-dag.

Se yderligere i “Mødekalender“.

 

Meddelelse fra Bestyrelsen

19. september 2022:

JULESTUEN oprindelig annonceret til den 5. december 2022 ER FLYTTET til den 12. december 2022.

Årsafslutningen og blad 5 (oprindelig 12. december) er flyttet til den 5. december 2022.

SE MØDEKALENDEREN.

 

Meddelelse fra Webmaster

16. septembert 2022:

Så virker landsformandens e-mail-adresse igen.

Så nu kan der skrives løs!

Verner
Webmaster.

Kalender
oktober 2022
M Ti O To F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Besøgende:

Flag Counter